Všeobecné obchodní podmínky lekcí a kurzů jógy, které organizuje Zbyněk Haluza IČ:76301311

Platnost všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) od 1.12.2019

ENGLISH VERSION OF THESE GTC

1. Základní informace

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky lekcí a kurzů („VOP“) se vztahují na lekce jógy a kurzy jógy, které organizuje Zbyněk Haluza, se sídlem Nad Smetankou 225/2, 190 00 Praha 9, Identifikační

číslo: 76301311, Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 9, (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“)

1.2. Cílem lekcí a kurzů je vytvoření podmínek a zabezpečení vedení lekce či kurzu způsobilou osobou (dále jen „instruktor“), aby si účastníci lekcí a kurzů mohli osvojit základy jógy, případně rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti cvičení jógy. Provozovatel negarantuje, že každý účastník lekce nebo kurzu po jeho absolvování dosáhne určité výkonnostní úrovně, kterou by účastník mohl očekávat.

1.3. Smlouva mezi provozovatelem a účastníkem lekce nebo kurzu vzniká okamžikem, kdy se účastník způsobem podle části 2 těchto VOP závazně přihlásí na lekci nebo kurz. Od tohoto okamžiku se provozovatel zavazuje, za podmínek uvedených v těchto VOP, umožnit účastníkovi lekce nebo kurzu zúčastnit se jim zvolené lekce nebo kurzu a zabezpečit odborné vedení lekce nebo kurzu. Účastník se zavazuje zaplatit provozovateli poplatek za lekci nebo kurz ve výši a způsobem podle části 3 těchto VOP, postupovat podle těchto VOP a v průběhu lekce nebo kurzu se řídit pokyny provozovatele a instruktora.

1.4. Pro účely těchto VOP se pojmem „účastník“ , „kupující“ nebo „Vámi“ rozumí, podle okolností, (i) účastník lekce nebo kurzu, pokud jde o osobu plně způsobilou pro právní úkony, (ii) dítě, které se účastní lekce nebo kurzu a jeho zákonného zástupce v ostatních případech.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje zveřejnit nové znění VOP na internetových stránkách www.yogaspace.cz . Nové znění VOP je platné datem zveřejnění, pokud v nich není uveden jiný datum účinnosti.

2. Přihlašování na jednotlivé lekce, přihlašování do kurzu

2.1. Aktuální nabídka jednotlivých lekcí a kurzů je dostupná na internetových stránkách www.yogaspace.cz a anglicky na www.yogaspace.eu (dále jen „internetové stránky“). Na internetových stránkách je uveden také popis jednotlivých lekcí a kurzů. U kurzů je uvedena také délka trvání, kurzy jsou většinou vypisovány na 10 - 20 lekcí.

2.2. Zájemce o kurz si může vybrat z nabídky provozovatele kterýkoliv kurz. Provozovatel vyzývá zájemce o kurzy, aby výběr kurzu přizpůsobili svým schopnostem a zdravotnímu stavu. Kurzy organizované provozovatelem vyžadují přiměřenou fyzickou zdatnost (podle druhu zvoleného kurzu). Je důležité, aby jste si pozorně přečetli popis lekce či kurzu a informace, pro koho je daná lekce či kurz určena. Závazným přihlášením se na lekci či kurz, účastník potvrzuje, že mu je znám jeho zdravotní stav a tento považuje za vhodný pro účast na zvolené lekci nebo kurzu a zároveň, že mu nejsou známy jiné skutečnosti, které by omezovali nebo by mohli účastníka omezovat v účasti na lekci nebo kurzu.

2.3. Pokud provozovatel nebo instruktor dané lekce nebo kurzu zjistí, že jste si zvolili lekci nebo kurz, který neodpovídá Vašim schopnostem či zdravotnímu stavu, si provozovatel vyhrazuje právo přeřadit Vás na jiný, pro Vás vhodný kurz nebo pokud s přeřazením nebudete souhlasit ukončit Vaši účast na dané lekci nebo kurzu; storno podmínky podle těchto VOP tím nejsou dotčeny.

2.4. Na jednotlivé lekce nebo na nový kurz je možné přihlásit se především prostřednictvím online rezervačního systému Sportimea, který je dostupný prostřednictvím internetových stránek www.yogaspace.cz a anglicky www.yogaspace.eu. V rezervačním systému si můžete vybrat (a) typ lekce nebo kurzu, (b) provozovnu, ve které zvolená lekce nebo kurz probíhá, (c) čas lekce nebo kurzu.

2.4.1.Na základě registrace kupujícího provedené na internetových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět nákup kreditů pro rezervace jednotlivých lekcí, přihlašování na jednotlivé lekce, přihlašování do kurzů a úhradu kurzovného, správu rezervací (dále jen „uživatelský účet“).

2.4.2. Při registraci na internetových stránkách a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.5. Při vyplnění přihlášky do kurzu nebo při přihlašování na jednotlivé lekce postupujte podle pokynů v rezervačním systému. Před odesláním přihlášky na lekci nebo kurz se seznamte s těmito VOP a pro vyjádření Vašeho souhlasu s nimi zaškrtněte příslušné políčko na to určené. Odesláním se Vaše přihláška stává závaznou.

2.6. Prosím, vezměte na vědomí, že přihlášení na kurz organizovaný provozovatelem je možné pouze prostřednictvím na to určeného rezervačního systému dle bodu 2.4 těchto VOP. Jiný způsob registrace do kurzů provozovatel nepřijímá. Přihlášením do kurzu si zajistíte místo na všech výukových lekcích daného kurzu.

2.7. Prosím, vezměte na vědomí, že přihlášení (vytvoření rezervace) na jednotlivé lekce je možné pouze prostřednictvím na to určeného rezervačního systému dle bodu 2.4 těchto VOP. Pro vytvoření rezervace je nutné mít na uživatelském účtu platný kredit v dostatečné výši. Vytvořením rezervace si zajistíte místo na dané lekci. Jiný způsob přihlášení (vytvoření rezervace) na jednotlivé lekce provozovatel nepřijímá. Na jednotlivé lekce je možné přijít také bez rezervace, obsazenost lekcí lze ověřit v rozvrhu na internetových stránkách.

2.8. Vytvořením rezervace v rezervačním systému si účastník zajistí místo na jedné lekci. Přihlášením se do kurzu si účastník zajistí místo na všech kurzových lekcích. Pokud se účastník nedostaví na lekci, na kterou je přihlášen (at´ se jedná o kurzovou lekci nebo rezervaci jedné lekce) nejméně 3 minuty před jejím začátkem, vyhrazuje si provozovatel právo rezervaci stornovat s penalizací a místo na dané lekci nabídnout jinému zájemci. V takovém případě se má za to, že se účastník lekce nezúčastnil a nemá nárok na:

2.8.1 náhradu kurzové lekce

2.8.2. vrácení kreditů použitých pro rezervaci jedné lekce.

3. Poplatek za jednotlivé lekce a kurz. Storno podmínky.

3.1. Aktuální ceník lekcí a kurzů v nabídce provozovatele je dostupný na internetových stránkách www.yogaspace.cz a anglicky na www.yogaspace.eu. Ceny lekcí a kurzů zjistíte také prostřednictvím zmíněného rezervačního systému. Poplatek za jednu lekci nebo kurz zahrnuje vstup do provozovny, využití sociálního zařízení, využití šatny a šatních skříněk, odborné vedení lekce nebo kurzu, použití pomůcek pro cvičení po dobu trvání kterékoliv lekce.

3.2. Kurzy – poplatky a storno podmínky

3.2.1. Okamžikem odeslání závazné přihlášky do kurzu se účastník zavazuje zaplatit provozovateli cenu zvoleného kurzu. Pokud se na kurz přihlašujete prostřednictvím rezervačního systému podle bodu 2.4. těchto VOP, budete automaticky přesměrováni na platební bránu GoPay, prostřednictvím které můžete uhradit poplatek za Vámi zvolený kurz.

3.2.2. Až okamžikem úhrady poplatku za kurz má kupující právo účasti na zvoleném kurzu. Provozovatel má právo neumožnit účast na kurzu, resp. vyučovací hodině kurzu, účastníkovi, který řádně neuhradil před začátkem kurzu, resp. dané vyučovací hodiny kurzu, poplatek za kurz. Po úhradě poplatku za zvolený kurz obdrží kupující emailovou zprávu s potvrzením o úspěšném provedení úhrady za zvolený kurz. V případě platby převodem na účet se provedením úhrady rozumí připsání dané částky na bankovní účet provozovatele.

3.2.3. Účastník kurzu může odstoupit od smlouvy uzavřené podle těchto VOP, pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje účast na kurzu nebo pokud se rozhodl dále v kurzu nepokračovat. V takovém případě je účastník povinen písemně (včetně emailu) oznámit provozovateli ukončení své účasti na kurzu, přičemž platí následující storno podmínky:

3.2.3.1. pokud účastník doručí provozovateli písemné oznámení o ukončení své účasti na kurzu 15 a více dní před začátkem kurzu, převede provozovatel 50% účastníkem zaplacené ceny kurzu na kredity v poměru 1 Kč = 1 kredit a připíše kredity na uživatelský účet účastníka v rezervačním systému. Takto nabité kredity mají platnost 6 měsíců od data kdy účastník oznámil ukončení své účasti na kurzu.

3.2.3.2. pokud účastník doručí provozovateli písemné oznámení o ukončení své účasti na kurzu 14 a méně dní před začátkem kurzu, převede provozovatel 30% účastníkem zaplacené ceny kurzu na kredity v poměru 1 Kč = 1 kredit a připíše kredity na uživatelský účet účastníka v rezervačním systému. Takto nabité kredity mají platnost 6 měsíců od data kdy účastník oznámil ukončení své účasti na kurzu.

3.2.3.3. pokud účastník doručí provozovateli písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po začátku 1 lekce kurzu není provozovatel povinen vrátit účastníkovi žádnou část uhrazené ceny kurzu.

3.2.4. Účastník má nárok na vrácení poplatku za kurz nebo jeho alikvotní část v případě kdy se nemůže kurzu nebo jednotlivé lekce zúčastnit z důvodů, které prokazatelně zavinil provozovatel.

3.3. Jednotlivé lekce, jejich úhrada a storno podmínky

3.3.1. Vytváření rezervací přes rezervační systém je možné pouze pokud má zákazník na uživatelském účtu dostatek platných kreditů.

3.3.2.Kredit zakoupený pro rezervace a platbu jednotlivých lekcí má platnost 12 měsíců od data úhrady. Zakoupený kredit není možné vrátit.

3.3.3. pokud si zákazník vytvoří rezervaci na jednu lekci, lekce bude uhrazena z kreditu na uživatelském účtu zákazníka.

3.3.4. Pokud se zákazník na rezervovanou lekci nedostaví, nemá nárok na náhradu lekce ani na vrácení kreditu použitého pro platbu lekce.

3.3.5. Zákazník má nárok na vrácení kreditů za uhrazenou lekci v případě kdy se nemůže lekce zúčastnit z důvodů, které prokazatelně zavinil provozovatel.

3.4. Placení jednotlivých lekcí v trvání 60 minut kartou MultiSport

3.4.1. Kupující si vytvoří uživatelský účet v rezervačním systému

3.4.2. V obchodě rezervačního systému si koupí členství MULTISPORT. Cena členství MULTISPORT je 0 Kč.

3.4.3. Dále si zákazník zakoupí 200 kreditů (200,- Kč) v rezervačním systému (tlačítko "koupit kredit"). Tyto kredity umožní vytvořit rezervaci na 60 minutovou lekci, slouží jako záruka platby kartou MltiSport, jsou platné 12 měsíců a jsou nevratné.

3.4.4. Pokud se kupující na rezervovanou lekci dostaví a lekci uhradí kartou MultiSport, kredit použitý na rezervaci dané lekce se vrátí na její(ho) uživatelský účet. Kredit se aktualizuje hodinu po konci dané lekce.

3.4.5. V případě, že se kupující na rezervovanou lekci nedostaví nebo rezervaci vytvoří jinak než s přiřazeným členstvím MULTISPORT, kredit použitý na rezervaci dané lekce se odečte. V případě vyčerpání kreditu bezplatně vloženého prodávajícím na uživatelský účet kupujícího si kupující další kredit potřebný pro rezervace lekcí koupí.

3.4.6. V případě zrušení členství MULTISPORT nebo zrušení uživatelského účtu ze strany kupujícího či ze strany prodávajícího nemá kupující nárok na kompenzaci bezplatně vložených kreditů.

3.5. Odhlášení z lekcí je v rezervačním systému možné nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

3.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4. Náhrady zameškaných kurzových lekcí

4.1. V kurzu je možné určitý počet zameškaných lekcí nahradit v jiné kurzové lekci. U každého kurzu je přesně stanoven počet lekcí, které lze nahradit. Na náhradu další zameškané lekce nemá účastník nárok a provozovatel není povinen umožnit náhradu další zameškané lekce.

4.2. Nahradit je možné pouze ty lekce, ze kterých se účastník kurzu řádně a včas (dle bodu 3.5. těchto VOP) odhlásil (zrušil účast) ve svém uživatelském účtu v rezervačním systému. Po odhlášení z lekce rezervační systém vygeneruje náhradovou permanentku, kterou kupující použije na rezervaci náhradové lekce.

4.2.1. Náhrady lze uplatnit pouze na některých lekcích, pokud se nejde na vybranou lekci s náhradovou permanentkou přihlásit, není tato lekce pro nahrazování otevřena.

4.2.2. Uplatnění náhrad je možné pouze do konce týdne (neděle, čas 23:59), ve kterém kurz, jehož lekci chce účastník kurzu nahradit, končí.

4.2.3. Účast na kurzové lekci je možné zrušit (odhlásit se) v rozvrhu rezervačního systému. Přihlaste se do rozvrhu pod vaším uživatelským jménem. Klikněte na své uživatelské jméno (v rozvrhové tabulce vpravo nahoře), vyberte "Můj účet". Ze seznamu vašich rezervací vyberete a otevřete kurzovou lekci, ze které se chcete odhlásit, kliknete na "Zrušit účast" a dle pokynů se odhlásíte.

5. Práva z vadného plnění (reklamace)

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že obsah jednotlivých lekcí a kurzů odpovídá popisu, který prodávající uvádí.

5.3. V případě nespokojenosti s kvalitou lekce nebo kurzu je ideální řešit situaci na místě s instruktorem. Pokud řešení nedopadlo podle vašich představ, napište nám na yoga@yogaspace.cz, případně dopisem na adresu sídla nebo provozovny a popište, kde nastal problém. Prosím, ozvěte se nám do 7 dnů od doby, kdy došlo k problému. Do zprávy nebo dopisu uveďte:

5.3.1. datum a čas začátku lekce, které se váš podnět týká.

5.3.2. jméno a příjmení účastníka lekce nebo kurzu

5.3.3. kontaktní údaje

5.3.4. popis problému

5.4. Ozveme se co nejdříve to bude možné. Pokud došlo k pochybení na straně prodávajícího bude Vám do 7 dnů od uznání reklamace část nebo celá zaplacená částka vrácena ve formě kreditů na uživatelský účet. Kredity jsou platné 6 měsíců.

5.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Provozovatel se zavazuje zabezpečit odborné vedení celých kurzů a jednotlivých lekcí (dále jen lekcí nebo vyučovacích hodin) prostřednictvím instruktorů. Provozovatel může účastníkům v průběhu vyučovacích hodin zapůjčit pomůcky potřebné nebo vhodné pro cvičení. Účastník je zodpovědný za poškození nebo zničení zapůjčených pomůcek, pokud se s provozovatelem nebo instruktorem nedohodne jinak.

6.2. Provozovatel není zodpovědný za plnoleté účastníky lekcí a ani za společné prostory budovy kde je provozovna ve které kurzy a lekce probíhají umístěna. Ve vztahu k neplnoletým účastníkům lekcí, provozovatel respektive jím pověřený instruktor přebírá zodpovědnost za nezletilé účastníky lekce v průběhu trvání vyučovací hodiny, zejména po příchodu nezletilého účastníka do provozovny až po jeho odchod z provozovny po skončení lekce.

6.3. Účastníci kurzů a jednotlivých lekcí jsou povinni:

6.3.1. v průběhu vyučovacích hodin se řídit pokyny a doporučeními instruktora;

5.3.2. při pohybu v provozovně, kde výuka probíhá, respektovat a postupovat podle pokynů provozovatele;

6.3.3. respektovat vedení kurzu instruktorem a nezasahovat do vedení nebo průběhu lekce.

6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníkovi účast na vyučovací hodině bez jakéhokoli nároku na kompenzaci, pokud (i) stav účastníka podle názoru instruktora není vhodný pro účast na lekci (zdravotní stav, důvodné podezření z toho, že je účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek a pod.), (ii) účastník v průběhu vyučovací hodiny nebo před jejim zahájením svým chováním ruší ostatní účastníky lekce nebo nerespektuje pokyny a doporučení instruktora nebo (iii) z jiných vážných důvodů.

6.5 Předčasné ukončení účasti účastníka na kurzu nebo lekci se řídí storno podmínkami upravenými těmito VOP.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Závazným přihlášením na kurz a účastí na lekci účastník:

7.1.1. čestně prohlašuje, že si není vědom žádné překážky, která by bránila účasti na kurzu nebo ohrožovala jeho zdravotní stav;

7.1.2. potvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito VOP, hygienickými, organizačními a bezpečnostními pravidly vztahujícími se na vybraný kurz nebo lekci;

7.1.3. bere na vědomí, že v případě nedodržení VOP může být z kurzu nebo jednotlivé lekce vyloučen bez nároku na jakoukoliv kompenzaci;

7.1.4. souhlasí, že provozovatel může vyhotovit fotografie a videozáznamy z lekcí pro vyučovací účely a že tyto mohou být použity i pro účely marketingu bez nároku na odměnu pro účastníka, a

7.1.5. vyslovuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

7.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nebo službě zaplacením celé kupní ceny zboží nebo služby.

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Ustanoveními těchto VOP nejsou dotknuty práva účastníků kurzů a jednotlivých lekcí podle příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies.

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zbyněk Haluza, Nad Smetankou 225/2, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty yoga@yogaspace.cz.

10.5. všechny informace jsou dostupné na internetových stránkách www.yogaspace.cz a www.yogaspace.eu

Ochrana osobních údajů

Při objednávání zboží požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Výjimku tvoří pouze:

  • MOTYZA s.r.o. Slovensko, IČ: 46923 152, která je provozovatelem rezervačního systému www.sportmea.com

  • nezávislé servery, které se podílí na zlepšování kvality poskytovaných služeb díky zpětné vazbě od zákazníků, např. hodnocení, recenze a zkušenosti od zákazníků zveřejněné na Heureka.cz; společnost GOPAY s.r.o. , která zajišťuje a zpracovává platby kartou přes internet od Kupujícího.

Způsob objednání

Zboží lze v našem internetovém obchodě objednat tímto způsobem:

  • Kurzy i kredity je možné objednat on-line přímo na našich stránkách. Po zobrazení zboží v košíku je zákazníkovi předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.
  • Kredity je také možné objednat a zaplatit hotově osobně v provozovně prodávajícího nebo kredity uhradit bez předchozí objednávky bezhotovostně převodem a emailem prodávajícího o platbě informovat.

Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.